X
Drukuj PDF

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z PARKU ADRENALINY „HOUSE OF AIR”

Regulamin Parku Adrenaliny „House of Air” w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 315 (dalej Regulamin) został stworzony dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu jakim jest Park Adrenaliny „House of Air” (dalej Park lub HOA).

Skakanie na trampolinach jest aktywnością niebezpieczną. Poziom aktywności i wysiłku może wahać się od umiarkowanego do bardzo gwałtownego - w zależności od tego jakie aktywności uprawia użytkownik Parku.

Dokładamy wszelkich starań, aby zredukować tradycyjne zagrożenia związane ze skakaniem na trampolinach:

 1. przedstawiając film bezpieczeństwa;
 2. zabezpieczając wszystkie trampoliny oraz rzeczy z nimi związane, tak aby nie zagrażały w żaden sposób użytkownikom;
 3. udostępniając regulaminy bezpieczeństwa;
 4. zapewniając odpowiednio przeszkolony personel.

Jednak niezależnie od troski podjętej w celu uniknięcia urazów, niektóre zagrożenia są nieodłącznie związane z aktywnością na trampolinach i nie mogą być całkowicie wyeliminowane. Te nieodłączne zagrożenia obejmują w szczególności upadki, kolizje z innymi uczestnikami (zwanymi dalej "współuczestnikami"), upadki na twardą powierzchnię, nieprawidłowe lądowanie, podwójne odbijanie (dwie osoby na tej samej trampolinie), różnice wagowe pomiędzy użytkownikami, utknięcie stopy lub innej części ciała pod materiałami zabezpieczającymi trampoliny. Do poważnych zagrożeń zalicza się również nieoczekiwane awarie sprzętu i nieostrożne zachowanie użytkownika.

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych niniejszym Regulaminem, jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez personel Parku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem zarządzającym Parkiem jest Adrenaline Park Ventures Poland 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, NIP : 1132919120, Regon: 365506107, KRS: 0000639332, zwany dalej Zarządcą.
 2. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku lub zamierzające przebywać na jego terenie obowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem. Przebywanie na terenie Parku dozwolone jest wyłącznie w godzinach otwarcia Parku. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasad dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasach oraz na stronie internetowej www.houseofair.pl. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów obowiązujących w Parku. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 4. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez pracowników Parku. Pracownicy Parku ubrani są w firmowe uniformy, lub posiadają widoczny identyfikator.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji i organizacji imprez są objęte dodatkowymi regulaminami:
  • Zasady korzystania z poszczególnych stref aktywności dostępnych w Parku
  • Opłaty za korzystanie z Parku
  • Regulamin organizacji urodzin w Parku
 6. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
  • a) palenia papierosów, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających,
  • b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • c) wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z infrastruktury Parku,
  • d) wprowadzania i przebywania zwierząt,
  • e) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów,
  • f) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów.
 7. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji Parku, po uprzednim poinformowaniu klientów na stronie internetowej Parku, social media Parku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Parku.
 8. Zarządca dopuszcza możliwość rezerwacji poszczególnych stref aktywności w Parku: w tym Arena 1, Arena 2, The Wall i The Airbag. Informacje o dostępności można uzyskać pod adresem mailowym: gliwice@houseofair.pl lub pod numerem telefonu : 32 307 14 15.

II. UŻYTKOWNICY

 1. HOA jest obiektem rekreacyjno-sportowym przeznaczonym dla osób w każdym wieku (począwszy od 3 roku życia), jednakże samodzielnie z obiektu oraz jego atrakcji mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Dzieci i młodzież w wieku od 3 do 13 roku życia mogą korzystać z infrastruktury Parku wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego oraz za jego pisemną zgodą udzieloną na specjalnie do tego wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz w recepcji w Parku.
 3. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z Parku wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego udzieloną na specjalnie do tego wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz w recepcji w Parku.
 4. W każdym przypadku, o którym mowa w ust.2 i 3, Park nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie Parku odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Rodzice i/lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.
 6. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Parku przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży:
  • a) Każdy uczestnik grupy musi posiadać pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego udzieloną na specjalnie do tego wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz w recepcji w Parku;
  • b) Każda zorganizowana grupa osób niepełnoletnich, może korzystać z atrakcji Parku pod opieką osoby dorosłej. Jeden opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie 12 osobami. Taki opiekun może przebywać na terenie Parku bezpłatnie, jednakże nie może korzystać z atrakcji Parku, a przed przystąpieniem grupy do korzystania z infrastruktury Parku musi wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej dostępny w siedzibie Parku (recepcja) lub na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz zapoznać członków grupy z wszelkimi obowiązującymi na terenie Parku regulaminami.
  Opiekun grupy w ramach obowiązku nadzoru nad członkami grupy odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez członków grupy, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.
 7. Z zastrzeżeniem ust.5- kiedy odpowiedzialność ciąży na rodzicu lub opiekunie oraz ust.6 - gdy odpowiedzialność ponosi opiekun grupy, każdy Użytkownik korzysta z atrakcji Parku i jego pomieszczeń wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji, a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.
 8. Korzystanie z atrakcji Parku może skutkować niewielkimi urazami. Najczęściej występują (nie tylko): bóle mięśni, bóle głowy, siniaki, złamania, zwichnięcia, otarcia. Poważne urazy są rzadziej spotykane i zdarzają się okazjonalnie. Obejmują między innymi zwichnięcia kostek, złamanie kości, urazy kolana, urazy barków, zwichnięcia kręgosłupa, zwichnięcia szyi oraz urazy zębów i przygryzanie języka. Katastrofalne urazy są bardzo rzadkie, jednakże House of Air chce, aby każdy Użytkownik był świadomy powyższych niebezpieczeństw. Do takich urazów należą między innymi: trwałe upośledzenia, urazy kręgosłupa, porażenie, a nawet śmierć.
 9. Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z atrakcji Parku.
 10. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza jednocześnie, w imieniu swoim, lub swojego dziecka lub dziecka, którego jest prawnym opiekunem, że:
  • a) Użytkownik, jego dziecko lub dziecko, którego jest opiekunem, ma wystarczającą sprawność fizyczną, koordynację i kondycję, aby uczestniczyć w bezpieczny sposób w zajęciach oraz atrakcjach proponowanych przez Park;
  • b) bierze na siebie ryzyko powikłań wynikających ze swojego stanu zdrowotnego lub stanu zdrowotnego swojego dziecka lub dziecka, którego jest opiekunem (np. astma, cukrzyca, anafilaksja, padaczka, choroby serca lub wysokie ciśnienie krwi);
  • c) w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu (np. słabość, duszność, lęki lub bóle w klatce piersiowej) lub urazu Użytkownik, jego dziecko lub dziecko, którego jest opiekunem, natychmiast zaprzestanie aktywności w Parku i zgłosi się do personelu Parku;
 11. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność pracownikowi Parku.
 12. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik jest świadomy zagrożenia związanego z korzystania z atrakcji Parku oraz zapoznał się z niebezpieczeństwem i rodzajami urazów, które mogą wystąpić w wyniku aktywności w Parku. Zarządca:
  • A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe w wyniku korzystania z Parku przez Użytkownika (jego dziecko lub dziecko, którego jest opiekunem), w szczególności urazy o których mowa w par. II pkt 8 niniejszego Regulaminu, oraz obrażenia ciała (w tym śmierć) związane z wypadkami lub chorobami wynikającymi z uczestnictwa w atrakcjach Parku House of Air (w tym między innymi: w wydarzeniach oraz imprezach organizowanych przez Zarządcę, zorganizowanych lub indywidualnych szkoleniach i ćwiczeniach, zajęciach i instruktażach, indywidualnego korzystania z urządzeń, sprzętu, szatni oraz wszystkich pomieszczeń Parku, w tym kawiarni, schodów, chodników), w szczególności nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury Parku niezgodnie z Regulaminem, wskazaniami i poleceniami personelu Parku czy też z wyłącznej winy Użytkownika, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Zarządcy;
  • B. nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów stanowiących własność Użytkownika, lub znajdujących w jego posiadaniu wniesionych i pozostawionych na terenie Parku, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Zarządcy;
 13. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik w imieniu swoim, swojego dziecka oraz dziecka, którego jest prawnym opiekunem zobowiązuje się do:
  • A. przestrzegania wszystkich zasad związanych z bezpieczeństwem podczas uczestnictwa we wszystkich aktywnościach oraz imprezach organizowanych w Parku,
  • B. wykonywania tylko czynności oraz akrobacji, które jest w stanie bezpiecznie wykonać,
  • C. bezzwłocznego powiadomienia personelu House of Air, jeśli Użytkownik, jego dziecko oraz dziecko, którego jest prawnym opiekunem, zobaczy zachowanie innego uczestnika lub stan urządzeń, które mogą zagrażać Użytkownikom.

III.OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI PARKU

 1. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku przygotowują się w miejscu do tego przeznaczonym, oraz pozostawiają swoje rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych.
 3. Zaleca się korzystanie z atrakcji Parku w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stworzyć Użytkownikowi problemy w korzystaniu z infrastruktury Parku lub zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych Użytkowników podczas korzystania z atrakcji Parku.
 4. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje, a także inne przedmioty nie stanowiące wyposażenia Parku.
 5. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.
 6. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach.
 7. Z atrakcji Parku można korzystać wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych zakupionych w House Of Air.
 8. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku należy wykonać rozgrzewkę wszystkich stawów i mięśni całego ciała, zgodnie z zaleceniami pracowników House of Air.
 9. Na terenie Parku zabrania się:
  • a) wskakiwania na trampolinę zajętą przez innego Użytkownika,
  • b) biegania po trampolinach,
  • c) lądowania na matach oddzielających trampoliny,
  • d) siedzenia na matach asekuracyjnych (podesty są wyznaczonymi miejscami do odpoczynku po skoku),
  • e) skakania po matach asekuracyjnych (zezwala się jednak na przechodzenie po matach asekuracyjnych z zachowaniem ostrożności, w celu dotarcia do wybranej trampoliny),
  • f) wskakiwania i wspinania się na siatkę zabezpieczającą,
  • g) wskakiwania, wspinania się i wchodzenia na elementy konstrukcyjne trampolin,
  • h) przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne oraz zabezpieczające obiekt,
  • i) wchodzenie na strefy aktywności pod nieobecność pracowników Parku,
 10. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika House of Air jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania aktywności przez Użytkownika.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Osoby przebywające na terenie Parku, które naruszają porządek publiczny, stwarzają zagrożenie dla innych Użytkowników, nie stosują się do przepisów Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników Parku, a także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych (w tym służb porządkowych), będą usunięte z terenu Parku bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości przebywania na terenie Parku, każdy klient może zwrócić się do obsługi Parku, celem wyjaśnienia wątpliwości.
 3. Użytkownicy Parku wyrażają zgodę na:
  • a) monitorowanie ich pobytu w Parku za pomocą kamer przemysłowych celem zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Parkiem a Użytkownikiem, jak również udostępnienie nagrań na żądanie stosownych upoważnionych do tego organów publicznych,
  • b) wykorzystanie zdjęć oraz krótkich filmów zawierających ich wizerunek w celach marketingowych przez pracowników HOA i Zarządcę, wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszelkich polach eksploatacji. Zgoda jest udzielona na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Użytkownicy zrzekają się również wszelkich roszczeń w stosunku do Zarządcy jakie mogą wynikać z wykorzystania ww. zdjęć oraz filmów z wizerunkiem Użytkowników.
 4. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Parku. House of Air nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć wykonanych na terenie Parku.
 5. HOA nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie.
 6. Użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do Parku na określony okres (będący wielokrotnością 1 godziny) i jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu. Zaleca się przybycie do parku 20 min. przed zarezerwowanym terminem. Park nie jest zobowiązany do rekompensaty czasu Użytkownikowi w przypadku spóźnienia na zarezerwowany termin.
 7. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Parku, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie pracownikom House of Air wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Parku.
 8. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany przez Użytkownika, Park nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.
 9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. w skutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.
 10. Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie osób wstępu na teren Parku wg własnego uznania z wyłączeniem prawa tychże osób do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zarządcy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się na terenie Parku, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez pracowników House of Air w trakcie pobytu Użytkownika na terenie Parku lub na skierowane zapytanie drogą mailową na adres: gliwice@houseofair.pl
 2. W pozostałych przypadkach zastosowania znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów- przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zarządcy Parku.
 3. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Zarządca, tj. Adrenaline Park Ventures Poland 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, NIP: 1132919120, Regon: 365506107, KRS: 0000639332.
 5. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Parku.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i każdej osobie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów dokonania rezerwacji przez Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, NIP 1132919120, REGON 365506107 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Wiem, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla dokonania rezerwacji, brak wyrażenia uniemożliwi zakończenie procedury.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych w celu marketingu i promocji usług własnych przez Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, NIP 1132919120, REGON 365506107 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Wiem, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczam, że korzystam z atrakcji i pomieszczeń Parku Adrenaliny „House of Air” zlokalizowanym w Centrum Handlowym „Europa Centralna” w Gliwicach (ul. Pszczyńska 315) wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji, a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń. Zapoznałem się z Regulaminem Ogólnym i akceptuję wszystkie jego warunki.

Imię
Nazwisko
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Data urodzenia
Telefon
Zapoznałem się i akceptuje
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów dokonania rezerwacji
Oświadczam, że korzystam z atrakcji i pomieszczeń Parku Adrenaliny „House of Air” zlokalizowanym w Centrum Handlowym „Europa Centralna” w Gliwicach (ul. Pszczyńska 315) wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji, a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń. Zapoznałem się z Regulaminem Ogólnym i akceptuję wszystkie jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych